កម្ពុជាស្អាតស្អំ មុនពេល សម រង្ស៊ី ចូលស្រុក _ Cambodia Before Sam Rainsy Entered the Country in 1993

Download

កម្ពុជាស្អាតស្អំ មុនពេល សម រង្ស៊ី ចូលស្រុក _ Cambodia Before Sam Rainsy Entered the Country in 1993

Video Channel: Khmer Mjas Srok

Khan Sovan talks about Cambodia before 1993 was a clean country, no corruption, no destruction of forests...!

But after 1993, there was a group of French politicians from France who appeared on the political scene in Cambodia.

And since that time, corruption and deforestation activities have also been present in Cambodia.

COMMENT BY: KHAN SOVAN IN LIVE TALKS SHOW!

---------------------

Dear Youtube...

Mr. Khan Sovan is owner of the video, he has allowed Khmer Mjas Srok channel to use all his videos and post his videos to Youtube.

Therefore, Channel Khmer Mjas Srok is in compliance with the YouTube Community Guidelines.

Please visit to Mr. Khan Sovan facebook page that's linking with Khmer Mjas Srok channel. Thank You!

Facebook Page:
http://www.facebook.com/KhanSovan20/...

Visit my Channel here:
http://clipreview.net/p-KhmerMjasSrok

iIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIi
lllll----------------------------------------------lllll
ilil Thank You For Visiting ilil
lllll----------------------------------------------lllll
!IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI!

Tags:
cambodia currency, cambodia visa, cambodia weather, cambodia capital, cambodia airport, cambodia flag, cambodia map, cambodia population, cambodia language, cambodia in chinese, cambodia public holidays 2019, cambodia visa on arrival, cambodian currency, cambodia angkor air, cambodia travel, cambodian language, cambodia food, cambodia embassy singapore, cambodian genocide, cambodia holiday, កម្
Loading...