ទិញមួយណាល្អជាងរវាងGalaxy S10plus vs Huawei P30 pro?

Download

ទិញមួយណាល្អជាងរវាងGalaxy S10plus vs Huawei P30 pro?

Video Channel: Mrbunlee

សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អាន
Hello everyone this is a video about Samsung Galaxy S10PLUS vs HUAWEI P30pro I share this with you because I want to help you guys which one best for you to buy.
Both of these phones is beautiful it's fast it's premium look but if you ask me I think Galaxy S10PLUS is more balanced

▶ Check out my gear on Kit: http://kit.com/bunleepech

Check out original Source @
Xeetechcare
Android Authority
Android Central
Techline-Linus
ThewhoseMrboss
SAMSUNG

Tags:
ទិញ
Loading...