ទិញមួយណាល្អជាងរវាងGalaxy S10plus vs Huawei P30 pro?

Download

ទិញមួយណាល្អជាងរវាងGalaxy S10plus vs Huawei P30 pro?

Video Channel: Mrbunlee

សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អាន
Hello everyone this is a video about Samsung Galaxy S10PLUS vs HUAWEI P30pro I share this with you because I want to help you guys which one best for you to buy.
Both of these phones is beautiful it's fast it's premium look but if you ask me I think Galaxy S10PLUS is more balanced

▶ Check out my gear on Kit: http://kit.com/bunleepech

Check out original Source @
Xeetechcare
Android Authority
Android Central
Techline-Linus
ThewhoseMrboss
SAMSUNG

Tags:
galaxy-s10, galaxy-s8, http://galaxy-s-duos-2-gt-s7582-full-factory-rom-4.2.2.zip, galaxy-s9, galaxy-s10e, galaxy-s6, galaxy-s6-edge, galaxy-s7, galaxy-s10-plus, galaxy-siege-2, galaxy-s7-edge, galaxy-siege-2 hacked, galaxy-stable, galaxy-store, galaxy-s-duos-gt-s7562-full-factory-rom-4.0.4, galaxy-sync, galaxy-s7-edge-sm-g935f-full-factory-rom-6.0.1 .zip, galaxy-s6-disable-capacitive-buttons, galaxy s9 plus, galaxy samsung, ទិញ
Loading...